Instalacje sanitarne od strony technicznej, czyli jak zaprojektować sieć kanalizacyjną

/ Ciekawostki/ 0 comments

Instalacje sanitarne są obowiązkowym dodatkiem do każdego budynku, bez względu na to, czy jest to biuro, dom, sklep czy lokal gastronomiczny. Jak się okazuje – za możliwością skorzystania z tak podstawowego elementu wyposażenia, jak toaleta stoją dziesiątki przepisów i zasad, których spełnienie jest obowiązkowe, aby sieć mogła zostać dopuszczona do użytku. W przygotowanym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat warunków technicznych wykonania i odbioru kanalizacyjnych instalacji sanitarnych czy też zasad ich projektowania.

Czym są instalacje sanitarne?

Instalacje sanitarne wbrew pozorom obejmują nie tylko sieć kanalizacyjną, na której skupimy się w tym artykule. W ich skład wchodzą również ta wodna, grzewcza, chłodnicza, wentylacji, klimatyzacji, freonowa, gazowa, spalinowa, a nawet i olejowa. Każda z nich występuje wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz pozwala na dostarczanie podstawowych mediów, w tym gazu, powietrza oraz ciepłej i zimnej wody.

Sama sieć kanalizacyjna dzieli się na ogólnospławną, ściekową, deszczową, grawitacyjną, ciśnieniową i podciśnieniową.

Co obejmuje sieć kanalizacyjna?

Kanalizacyjne instalacje sanitarne obejmują kanały i ich połączenia, studzienki i syfony kanalizacyjne, a także płuczki kanałowe. Każdy z tych elementów musi spełniać określone normy dotyczące nie tylko materiału, z którego zostały wykonane, lecz także ich usytuowania, grubości czy odległości od drogi. Do przepisów prawnych regulujących sieci sanitarne możemy zaliczyć:

  • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków,
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
  • w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

Instalacje sanitarne kanalizacyjne – gdzie mogą się znajdować?

Miejsce, w którym mogą znajdować się przewody instalacji sanitarnych, są ściśle określone przez przepisy prawa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430). W terenie zabudowanym są to ulice zbiorcze, lokalne i dojazdowe, podczas gdy poza terenem zabudowanym dopuszcza się instalację sieci na poboczu czy wzdłuż drogi. Należy jednak pamiętać, że instalacje sanitarne nie powinny zbyt często zmieniać kierunku, a same studzienki nie mogą znajdować się w miejscach, w których często przejeżdżają pojazdy.

W trakcie odbioru instalacji sanitarnej eksperci dokonują kontroli jej wykonania, sprawdzając, czy odpowiada ono założeniom wcześniej przyjętego projektu. To właśnie wtedy przeprowadza się także badania, np. zgodności z dokumentacją techniczną, szczelności przewodów i drożności kanału, a także nienaruszenia gruntu.

Projektowanie instalacji sanitarnych

Instalacje sanitarne, w tym nie tylko sieci sanitarne, ale również pozostałe ich rodzaje, wymagają w pierwszej kolejności przeprowadzenia dokładnych obliczeń oraz stworzenia projektu kanałów i przewodów. Głównymi czynnikami, jakimi kierują się specjaliści podczas ich tworzenia, jest między innymi rodzaj układu sieci (otwarty lub zamknięty) i plan ulic w danym mieście lub na wsi. Sprawa komplikuje się w przypadku większych miejscowości, kiedy to trzeba zaplanować instalacje sanitarne zgodne nie tylko ze stanem obecnym, lecz także planowanymi budowami, remontami czy poszerzaniem granic jednostki administracyjnej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*